Programmet Läslust

Även om finländarna traditionellt sett är ett läsande folk så har läslusten bland unga i Finland sjunkit. Den nya informations- och kommunikationsteknologin och medierna har utmanat den traditionella läs- och läskunnighetskulturen.

Läslust är ett treårigt projekt som finansieras av undervisnings- och kulturministeriet och som genomförs av humanistiska och pedagogiska fakulteterna vid Uleåborgs universitet. Målet med Läslust är att bland annat skapa en verksamhetsmodell för utvecklande av läs- och skrivfärdigheten bland barn och unga, stöda barns och ungas läs- och skrivfärdighet samt läslust och mediefostran och stärka barns och ungas intresse för och förmåga till mångsidigt läsande och skrivande. Målgruppen för programmet Läslust är barn och unga i åldern 6–16 år, lärare, bibliotekspersonal och föräldrar.

Katarina Rejman berättar om projektet.

Läs mer (på finska):
Programmet Läslust

– Jonas Tana, 6.5.2013 –

Taggar

Kommentera